Investerare / Bolagsstämma

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Utöver årsstämman kan bolaget sammankalla extra bolagsstämma.

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Opter AB (publ), org.nr. 556611-2057, kallas härmed till årsstämma onsdagen den
26 april 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Arenavägen 39, 121 77 Johanneshov. Inregistrering till
årsstämman börjar kl. 09.30.

För ytterligare information, se kallelsen och övrig dokumentation till årsstämman 2023 nedan.

Dokument till årsstämman 2023

 

Årsstämma 2022

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom s.k. poströstning.

Förhandsröstning görs elektroniskt genom förhandsröstningsformuläret som finns tillgängligt på följande länk: https://postrosta.web.verified.eu/?source=opter.

Förhandsröstning kan även ske via vanlig post genom att skriva ut och fylla i det förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt nedan och sedan skicka formuläret med post till Opter AB (publ), ”Årsstämma”, Arenavägen 39, 121 77 Johanneshov, tillsammans med eventuell fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar.

För ytterligare information, se kallelsen och övrig dokumentation till årsstämman 2022 nedan.

Dokument till årsstämman 2022