Disclaimer

Viktig information

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Opter AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats är begränsad av regulatoriska skäl. Du uppmanas att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker få åtkomst till denna begränsade information. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats är endast avsedd för, och får enbart åtkommas av, distribueras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt i enlighet med gällande regler och tillämpliga undantag.

Informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Aktierna som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Värdepapperen har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen kan utgöra en brottslig handling i USA.

I Storbritannien får informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats distribueras och riktas endast till ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i artikel 2(e) i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”), såsom den har implementerats i nationell rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018 och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av informationen på denna del av Bolagets webbplats och ska inte agera eller förlita sig på det.

Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika att förvärva Värdepapperna.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra jurisdiktioner än Sverige. I andra medlemsländer i EES i vilka Prospektförordningen gäller, direkt eller genom implementering, kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.
Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till denna information och dessa dokument. Samtliga personer som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av Värdepapperen kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är obehörig att ta del av informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats, eller om du är tveksam huruvida du är behörig att ta del av denna information och dessa dokument, vänligen lämna denna del av Bolagets webbplats.

Härmed bekräftar jag att:

 • Jag inte befinner mig i, eller har hemvist i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika;
 • Jag är behörig att ta del av information och dokumentation som finns på den här delen av webbplatsen utan några legala restriktioner och utan att Bolaget behöver vidta några åtgärder;
 • Jag inte kommer att överföra eller sända information från den här webbplatsen till publikationer med spridning i USA; och
 • Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.
Jag bekräftar inte

Investerare / IPO – Nasdaq First North Growth Market

IPO – Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen och ledningen i Opter anser att det nu är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets ägarbas och ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Opter bedömer att Noteringen kommer att bidra till ökad kännedom om Bolagets produkterbjudande, attrahera och behålla medarbetare samt stärka Bolagets relationer med befintliga och nya kunder. Sammantaget bedöms Noteringen främja Opters mål om att bli den ledande leverantören av transportplaneringssystem i Norden och underlätta vid det tillfälle då Opter väljer att expandera till ytterligare geografiska marknader

Erbjudandet i sammandrag

 • Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 56 SEK, motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 320,7 MSEK före Erbjudandets genomförande.
 • Erbjudandet omfattar totalt 1 533 000 aktier, varav 1 260 000 utgör befintliga aktier som erbjuds av säljande aktieägare och 273 000 utgör nyemitterade aktier. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 85,8 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande, förutsatt full teckning.
 • Cliens Kapitalförvaltning, Proventus AB, Adrigo Small & Midcap L/S, Cloud Capital AB, Johan Thorell via Gryningskust Holding AB, och MW Asset Management AB (dotterbolag till Aktiebolag Grenspecialisten) (tillsammans ”Cornerstone Investors”) har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att till samma pris och villkor som övriga investerare förvärva aktier i Erbjudandet för ett totalt belopp om 65 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av Erbjudandet.
 • Erbjudandet kommer, förutsatt full teckning, att tillföra Opter en emissionslikvid om högst cirka 15,3 MSEK före transaktionskostnader. Nettolikviden från nyemissionen är planerad att utgöra en buffert för Bolaget.
 • Säljande aktieägare, vilka inkluderar representanter ur Bolagets styrelse och ledning, samt Bolagets styrelseordförande Ole Kjörrefjord har, med undantag för de aktier som säljs i Erbjudandet och med andra sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja eller på annat sätt överföra eller avyttra sina aktier i Bolaget under en period om 12 månader från och med första dag för handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Övriga befintliga aktieägare har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja eller på annat sätt överföra eller avyttra sina aktier i Bolaget under en period om 6 månader från och med första dag för handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Sammantaget omfattas cirka 74 procent av Bolagets aktier efter Erbjudandets genomförande av lock up-åtaganden, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas.
 • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt.
 • Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige löper under perioden den 9 november – 19 november 2021.
 • Anmälningsperioden för institutionella investerare löper under perioden den 9 november – 22 november 2021.
 • Beräknad första dag för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market är den 23 november 2021, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland spridningskravet för Bolagets aktier. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”OPTER”. Beräknad likviddag är den 25 november 2021. 

Dokument

IR-kontakt

För ytterligare information kontakta:

Viktor Edlund (VD), Opter AB,
tel +46 8 545 292 11, +46 703 14 31 56, e-post viktor.edlund@opter.com

Certified Advisor: FNCA Sweden AB,
tel +46 8 528 00 399, e-post info@fnca.se